#Regulamin konkursu


Poniżej znajdziecie regulamin konkursu, który wystartował na naszym profilu we wtorek (24.04) o godzinie 10.00. Dobrej zabawy!

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest newsme.pl z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1/10p. (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/newsme.pl (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA i CZAS TRWANIA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz udzielenie pod postem konkursowym na Fanpage newsme.pl odpowiedzi na pytanie:

„Kiedy news jest w dobrej formie?”

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Czas trwania konkursu: od 24.04. 2018 r. godzina 10.10 do 27.04.2018 r. godz. 10.00.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji przez Facebook.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą Konkursie jest bon do salonu Empik o wartości 150 zł (dalej “Nagroda Główna”)

2. Dwie dodatkowo wybrane osoby otrzymają drobiazgi jako wyróżnienie.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody ani drobiazgów na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca i obdarowani drobiazgami mogą zrzec się Nagrody oraz drobiazgów, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD oraz DROBIAZGÓW

1. Zwycięzcę konkursu wyłoni dwuosobowa komisja, której decyzja jest ostateczna.

2. Komisja wyłoni również dwie dodatkowe osoby, które obdaruje drobiazgami.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.04.2018 r. o godzinie 14.00 na Fanpage newsme.pl

4. Zwycięzca Konkursu oraz dwie obdarowane osoby zostaną powiadomione o wygranej i warunkach odbioru Nagrody oraz drobiazgów za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

5. Nagroda oraz drobiazgi zostaną wydane na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

6. W celu przekazania Nagrody oraz drobiazgów, Zwycięzca oraz dwie dodatkowo wybrane osoby, w ciągu 10 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinni przesłać w wiadomości zwrotnej adres dla dostawy Nagrody oraz drobiazgów.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, Nagroda oraz drobiazgi nie zostaną wysłane.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz obdarowanych na swoim Fanpage.

9. Nagroda oraz drobiazgi zostaną przesłane na wskazane adresy w ciągu 5 dni od daty przesłania danych adresowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody oraz drobiazgów z przyczyn leżących po stronie Uczestników konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda oraz drobiazgi przepadają.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę lub drobiazgi.

12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem na adres redakcja@newsme.pl

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Chodź do nas
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Ikona społeczna